Cơ quan Housing Quận Cam mở nhận đơn bắt đầu ngày 18 tháng 9

0
43
Orange County Housing Authority (OCHA) is opening the Waiting List on September 18, 2023
The Orange County Housing Authority (OCHA) will be accepting applications for the Housing Choice Voucher Program (Section 8) waiting list beginning September 18, 2023, 8:00 a.m. PDT through September 29, 2023, 11:59 p.m. PDT. Click below for more information.
If you have question, please contact me through messenger
Cơ quan Housing Quận Cam đã thông báo sẽ mở nhận đơn vào đánh sách chờ bắt đầu ngày 18 tháng 9 lúc 8am sáng kéo dài đến ngày 29 tháng 9 trước 11:59 khuya