Thông Bạch Về Lễ Tưởng Nguyện Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quang

0
83

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 
14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 U.S.A
Điện thoại: (714) 890-9513, (626) 800-9081* Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

—————————————————————————

Số: 024/HĐĐH/TB/CT

THÔNG BẠCH

Về Lễ Tưởng Nguyện Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Giáo Phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý Thiện tín Phật tử,

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại xin trân trọng cáo bạch:

Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quang, thuộc dòng Lâm Tế, Thiền hệ Đạo Mân Quốc sư, lưu xuất từ Tổ sư Nguyên Thiều, Pháp danh Nhật Quang, Pháp  hiệu Thiền Minh, nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vừa thâu thần an nhiên thị tịch lúc  21 giờ 45 phút,  ngày 8 tháng 11 năm 2019 tại Tổ đình Từ Đàm, Huế. Ngài sinh ngày 21 tháng 12 năm 1923 tại tỉnh Quảng Bình, trụ thế 97 tuổi, lạp hạ 77 năm. Đức Trưởng lão là bậc thiền lâm thạch trụ, một trong những vị Cao tăng Thạc đức bậc nhất đương đại, đã tận hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ và hoằng dương Chánh Pháp, cũng như lợi lạc cho dân tộc và nhân loại.

Để thể hiện lòng tri ân và báo ân đối với một bậc Thầy mô phạm, một nhà lãnh đạo trác việt của Phật giáo đương đại, kính xin chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, tuỳ theo hoàn cảnh sở tại, tổ chức lễ tưởng nguyện Ngài một cách đơn giản nhưng trang nghiêm, đúng theo tinh thần di ngôn mà Ngài đã để lại.

Thay mặt Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, chúng con nhất tâm đảnh lễ, cầu nguyện Giác linh Đức Trưởng lão Hòa Thượng thể nhập vô sanh, diệt nhi phi diệt, nương bản nguyện xưa, trở lại Ta-bà tiếp tục lèo lái con thuyền Chánh Pháp.

Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 11 năm 2019.

Thừa lệnh Đại lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm;

Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.

(đã ký tên và đóng dấu)

Tỳ Kheo Thích Viên Lý