Test COVID Cho Cộng Đồng Free tại Chùa Điều Ngự

0
564

***** Test COVID Cho Cộng Đồng Free

Mỗi tuần từ Thứ Hai (Monday) – Thứ Sáu (Friday) *** Note: Friday 25 tháng 12,2020 , không làm ***

Thời gian: 10:00 AM sáng – 3:00 PM chiều

Địa điểm: Chùa Điều Ngự 14472 Chestnut Street

Westminster, CA 92683

* Không cần lấy hẹn

* Không cần lái xe drive-thru

* Đậu xe, xếp hàng, điền đơn, lấy test

* Test lấy ở cổ họng nên không đau

* Không cần số Social Security

* Có hoặc không có bảo hiễm sức khỏe

* Cần driver license hoặc ID

* Có kết quả trong vòng 2-4 ngày

* Được lấy test lại mỗi 2 tuần